Draudimo išmoka

Lietuvos Respublikos įstatymų leidėjas, apibrėždamas draudimo išmoką, suteikė draudimo įmonėms teisę draudimo taisyklėse pačioms numatyti, kokio pobūdžio mokėjimai toje draudimo rūšyje bus vadinami draudimo išmokomis. Draudimo išmoka išreiškiama tam tikra pinigų suma, tačiau draudimo įmonėms nėra uždrausta draudimo rūšies taisyklėse suteikti draudimo išmokoms natūrinį pavidalą (pvz. drausdama stiklą nuo dūžio, draudimo įmonė gali įsipareigoti draudiminio įvykio  – stiklo dūžio – atveju savo lėšomis įstiklinti draudėjui priklausantį apdraustą objektą).

Svariausias draudimo išmokos bruožas – ji yra mokama tik atsitikus draudiminiam įvykiui.

Draudimo taisyklėse draudikai privalo numatyti draudimo išmokų apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarką bei terminus, kad draudėjas, dar prieš sudarydamas draudimo sutartį, būtų susipažinęs su šiuo jam ypač aktualiu draudimo sutarties vykdymo etapu. Nustatydamos draudimo išmokos dydį, draudimo įmonės gali keiptis į nepriklausomus ekspertus.  Jeigu draudiminio įvykio tikslus nustatymas užsitęsia ilgiau kaip tris mėnesius, tai draudimo įmonė, pageidaujant draudėjui, privalo išmokėti pastarajam draudimo išmoką, kuri negali viršyti 30% draudimo sumos.

Draudimo išmokų nemokėjimo pagrindai:

  1. Jeigu draudimo įvykis atsitiko dėl draudėjo, apdraustojo kaltės, išskyrus veiksmus, susijusius su pilietinės pareigos atlikimu arba gyvybės gynimu;
  2. Jeigu draudėjas, sudarydamas draudimo sutartį, pateikė draudimo įmonei aiškiai neteisingus esminius, esminius duomenis apie draudimo objektą arba juos nuslėpė;
  3. Jeigu draudėjas gavo visą ar dalinį žalos atlyginimą iš trečiojo asmens, kalto dėl padarytos žalos apdraustam turtui;
  4. Jeigu draudiminis įvykis atsitiko dėl karo veiksmų, karo ar ypatingosios padėties įvedimo, masinių neramumų, branduolinės energijos poveikio ir jeigu draudimo taisyklės nenumato kitaip;
  5. Kitais draudimo sutartyje nustatytais atvejais.

Draudimo išmokos nemokėjimo ar sumažinimo klausimą sprendžia draudimo įmonė. Draudimo įstatymas įpareigoja draudikus motyvuotai paaiškinti draudimo išmokos sumažinimo ar nemokėjimo priežastis ir raštu pranešti asmenims, pagal draudimo sutartį turintiems teisę į draudimo išmokas. Jeigu minėti asmenys nesutinka su draudimo įmonės sprendimu dėl draudžiamų išmokų nemokėjimo arba sumažinimo, jie turi teisę ginti, jų manymu pažeistas teise, teismine tvarka.

Komentarai

Komentarų