Draudimo sutartis

Dvišalis sandoris. Draudimo sutartis yra dvišalis sandoris. Įstatymų leidėjas šio sandorio šalis vadina draudėju ir draudiku. Veikla, kuria vienas ūkio subjektas sudaro rezervus savo paties galimiems nuostoliams padengti, nėra vadintina draudimu teisine prasme. Tokia veikla yra atliekama ne draudimo sutarties pagrindu.

Kai kalbame apie draudimo sutartį, pažymėtina, kad dažniausiai draudėjas pareiškia savo ketinimą sudaryti draudimo sutartį, o draudikas šį ketinimą priimą. Ketinimas ir jo priėmimas savo esme atitikti vienas kitą, kitaip tariant sutarti. Draudėjo ketinimas sudaryti gali būti pareiškiamas bet kokiu būdu, išskyrus tuos atvejus kai atitinkamos rūšies draudimo taisyklėse numatytas prašymo pateikimas raštu.

Draudimo sutartis – dvišalė sutartis, kuria draudėjas įsipareigoja mokėti draudimo įmokas, o draudimo įmonė suteikti draudiminę apsaugą.

Draudikas

Draudėjas

Draudimo sutarties taisyklės

Draudėjo prašymas sudaryti draudimo sutartį

Draudimo liudijimas (polisas)

Komentarai

Komentarų